Algemene Voorwaarden Evavandeijk Photography

 

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Evavandeijk Photography.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Evavandeijk Photography worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

3. Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als u bij de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

4. De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder (goede) foto’s door dieren of mensen die niet (goed) meewerken. Derhalve zal het volledige bedrag wat is overeengekomen berekent worden door de fotograaf aan de opdrachtgever.

5. Binnen 5 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een contactsheet geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Het contactsheet wordt naar u verstuurd via email. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u foto's kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

6. Digitale foto's worden standaard opgeleverd met het logo van Evavandeijk Photography en op webformaat met een maximale afmeting van 1000x1500 pixels. Hoge resolutie bestanden worden enkel verstrekt tegen een vergoeding. Vraag de fotograaf naar de mogelijkheden.

7. Afdrukken en fotoproducten kunnen worden besteld bij de fotograaf. In dit geval staat Evavandeijk Photography garant voor de kwaliteit van de producten. Indien de opdrachtgever/consument op eigen initiatief afdrukken of fotoproducten bestelt bij derden, is Evavandeijk Photography op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten.

8. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 

3. Boekingen

1. Een fotoreportage boeken kan: telefonisch, via email, whatsapp of chatbericht op facebook of instagram. De boeking van de fotoreportage zal worden bevestigd door de fotograaf via email.

2. Eventuele reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 10 werkdagen na de ontvangst van zijn/haar aanvaarding het aanbod te herroepen.

5. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

6. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor aanvang van de reportage te worden voldaan. Dit kan vooraf per overschrijving  tenzij vooraf anders overeengekomen. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.

7. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren binnen 3 werkdagen niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Evavandeijk Photography 50% van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte kosten. Bij annuleringen binnen 24 uur brengt Evavandeijk Photography 100% van het overeengekomen bedrag in rekening.

8. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

4. Betalingen & leveringen producten

1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in overleg in Rotterdam of Zwijndrecht afhalen. Of de bestelling per post laten verzenden nadat u het volledige factuurbedrag heeft voldaan.

2. De betalingstermijn van uw factuur is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 25 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 90 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

3. Evavandeijk Photography draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat de artikelen door de ontvangende partij (of derden) in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over.

4. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen dan niet worden gemaakt.

5. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk, doch binnen 5 werkdagen contact op te nemen. Stuur duidelijke foto’s mee van de verpakking en het artikel.

5. Prijzen

1. De, in het aanbod van producten of diensten, genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

6. Klachten & geschillen

1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Evavandeijk Photography te worden gemeld. Evavandeijk Photography heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

3. Op overeenkomsten tussen de fotograaf en de opdrachtgever/consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever/consument woonachtig is in het buitenland.
4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

7. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

4. Aansprakelijkheid van Evavandeijk Photography is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.

8. Retour & herroeping

1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.

 

9. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Evavandeijk Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met de fotograaf.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht, maximaal formaat 1500 px langste zijde)

3. De foto’s die u ontvangt zijn voor privé gebruik. U kunt ze dus zelf thuis gebruiken en aan vrienden & familie laten zien. En u heeft toestemming om ze online op eigen (non commerciële) social media te plaatsen.

Foto’s mogen niet ingezonden worden voor bewerkingen, wedstrijden, fotowedstrijden, publicaties of andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming. Neem bij twijfel altijd even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

4. Wilt u foto’s gebruiken buiten de privé sfeer, bijvoorbeeld voor de rasvereniging, verkoop van uw dier, promotie van uw fokkerij, publicatie in een magazine, advertenties, visitekaartjes, website, etc.? Dan valt dat onder overig en/of commercieel gebruik. Neem vooraf contact op om de voorwaarden en bijpassende commerciële tarieven te bespreken.

5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

6. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

7. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evavandeijk Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

8. Als houder van het auteursrecht mag Evavandeijk Photography de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

9. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Evavandeijk Photography wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Evavandeijk Photography. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

10. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Evavandeijk Photography” of “Foto:www.evavandeijk.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten met een minimum van €300 euro. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf

11. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan Evavandeijk Photography te leveren.

12. Digitaal geleverde foto’s dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.

14. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van €300 euro. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf

 

10. Licenties

1. Eva van Deijk is als fotograaf/eigenaar van Evavandeijk Photography bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan.

2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.

3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatie rechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

5. Exclusieve exploitatie rechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf.

6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN